Latest accepted papers
(Update time: May 7, 2021)

BIBE58284: Predicting surgical outcomes in epilepsy patients using directed transfer function and......
Fang Zhou, Ling Han, Chunsheng Li

BIBE51757: Localizing epileptic focus of patients with epilepsy using......
Meiheng Yao, Chunsheng Li

BIBE58007: Fungicidal mechanism of Ortho-Phthaldialdehyde-benzyldlmethyldodecylammonlum chloride as ......
Chunxia Li, Xiangxiang Kong, Minjia Wang, Jialin Yi, Jinghan Yi, Zhirui Deng, Qin Chen

BIBE51534: EEG-Based Depression Recognition Using Intrinsic Time-scale Decomposition and......
Yixin Wang, Fengrui Liu, Lijun Yang

BIBE52797: Regularization-Based Deep Incremental Non-negative Matrix Factorization for......
Lulu Yan, Xiaohui Yang

BIBE53896: Analysis of the Vaccine Effect on Infectious Diseases by......
Chengzhen Zhao, Xun Liang, Hui Zhao

BIBE52199: Facile Fabrication of Cell Delivery Microrobot Using......
Hao Li, Chengdao Piao

BIBE57758: Identifying enhancers and their strength based on PCWM feature by......
Huan Yang, Shunfang Wang

BIBE57461: Wearable IMU-based Gym Exercise Recognition Using Data......
Jiacheng Tian, Fangmin Sun

BIBE52212: Information-Based Similarity of Binary Symbol Sequence as a new index for......
Shan Wu, Guanzheng Liu

BIBE53238: Differential Gene Analysis Base of Bladder Cancer on......
Yi Tang, Jingyan Diao, Degang Zhu

BIBE53305: Identification of the C2H2 type zinc finger transcription factor family in Aspergillus flavus and Aspergillus oryzae and their expression profiles in......
Qing Liu, Jianhua Huang, Bin He

BIBE53460: Thermal Dose Images Enhance the Prediction of Local Tumor Progression After......
Xinyi Wang, Jianlong Yang, Aili Zhang, Lisa X. Xu

BIBE53757: Mechanism of uncaria rhynchophylla in the treatment of Alzheimer's disease based on......
Meng Fang, Peng Zeng, Jinglou Chen, Han Zhao, Haiping Wang, Jing Guo

BIBE54689: Effects of Grazing Intensity on Soil Bacterial Community Structure of Stipa grandis Grasslands in Inner Mongolia, China--Effects of Grazing Intensity on......
Zijie Wang, Yanlin Sun , Xiaoyan Chi, Soonkwan Hong

BIBE51316: Overview of machine learning methods for genome-wide......
Fang Liu, Minzhu Xie

BIBE51032: Effect of Electrode Size and Maximum Current Limitation on Multichannel Transcranial Electrical Stimulation Optimization
Minmin Wang, Shenghua Zhu, Liping Qin, Jianmin Zhang, Shaomin Zhang

BIBE52475: Computational Prediction of N6-methyladenosine (m6A) RNA Methylation in SARS-CoV-2 Viral Transcripts
Qingru Xu, Xiangyu Wu, Jia Meng

BIBE55015: Identification of Key Gene Modules and Hub Genes of Hypertension Based on WGCNA Algorithm
Zongjin Li, Changxin Song, Zeyu Jia, Dong Chen, Yan Liang

BIBE57641: Prediction of m6A Reader substrate sites using deep convolutional and recurrent neural network
Yuxuan Wu, Yuxin Zhang, Ruoqi Wang, Jia Meng, Kunqi Chen, Yiyou Song, Daiyun Huang

BIBE57887: High speed wireless video transmission for handheld ultrasonic system
Jiang Dai, Xuemei Lei, Fengqi Yu

BIBE58381: TCN-Based Diagnostic Model for the Severity of Coronary Atherosclerotic Heart Disease Using Wrist Pulse Wave Sequence
Jianjun Yan, Guangyao Zhu, Rui Guo, Yiqin Wang, Haixia Yan

BIBE58627: Multimodal Optimization Evolutionary Algorithm for RNA Secondary Structure Prediction
Yunfei Hu, Kai Zhang

BIBE58808: Meta-analysis for knockdown of METTL3 or METTL14 affecting N6-methyladenosine methylation level
Yuxin Zhang, Yuxuan Wu, Di Zhen, Kunqi Chen, Jia Meng